§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.kettu.com.pl Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Właścicielką Sklepu jest Aleksandra Tofil prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KETTU Aleksandra Tofil pod adresem: ul. Olejniczaka 7/4 41-902 Bytom, NIP: 922-297-58-99, REGON: 380705520, adres email: sklep.kettu@gmail.com.

Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2 Zamówienia

Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienia internetowe mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Składając zamówienie Klient wskazuje:

swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,

zamawiany towar,

adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,

sposób dostawy,

sposób płatności.

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.

W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie głównej www.KETTU.com.pl (z zaznaczeniem, iż czas realizacji akcesoriów z podszyciami podany jest na stronie podszyć). Czas realizacji podany jest w dniach roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty (przedpłata) do dnia wysyłki ze sklepu. Czas realizacji może ulec zmianie, o czym Sprzedawca informuje Kupujących na stronie głównej www.kettu.com.pl

§3 Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności:

Płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. 

Przelew – wówczas Sklep przyjmuje zamówienie do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,

Pobranie.

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

§4 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (pocztą, kurierem lub paczkomatem).

Zamówione towary wysyłane są w terminie podawanym na stronie głównej sklepu licząc od dnia wpłynięcia środków na konto. Czas dostawy to:

przesyłką kurierską w ciągu 24-48 godzin,

od 1 do 3 dni roboczych za pośrednictwem Inpost Paczkomaty,

od 1 do 3 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej,

W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności.

Koszty przesyłki dostępne na stronie dotyczą wysyłki na terenie Polski. W przypadku zamówienia z adresem wysyłki poza granicami RP prosimy o kontakt na maila sklep.kettu@gmail.com w celu ustalenia indywidualnej wyceny.

§5 Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie emaila na adres sklep.kettu@gmail.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia.

Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7 Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).

5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.

7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.

8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.

9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.

10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do siedziby firmy KETTU ponosi Sklep, chyba, że reklamacja nie dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych produktu.

11. Po weryfikacji wady w siedzibie KETTU produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§8 Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych Klienta jest KETTU Aleksandra Tofil, z siedzibą w Bytomiu, ul. Olejniczaka 7/4, 41-902 Bytom.

Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.kettu.com.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.

Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: sklep.kettu@gmail.com.

§9 Własność intelektualna

Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.